Logo campus

Fitxa de curs

Llista de cursos

Seguretat de màquines: Pautes d' actuació de l'usuari
Àrea : Seguretat i Medi Ambient
Modalitat: Presencial
Descripció:

Aquest curs pretén exposar clarament i donar pautes concretes d'actuació als usuaris en totes les diferents fases de vida de la seva maquinària, és a dir, des d'abans de signar el contracte de compravenda i passant per la recepció, instal·lació, ús en producció i manteniment i inspeccions de les màquines.
En acabar el curs l'assistent ha d'estar en condicions d'entendre si la seva maquinària i la documentació associada tenen defectes i, en cas afirmatiu, com ha d'enfocar la seva actuació per corregir-los de la manera més racional, eficient i econòmica possible.

Dirigit a:
Personal responsable de la compra de maquinària industrial, personal de manteniment, producció o enginyeria de planta, personal d'instal·lacions industrials responsable de la utilització, disseny i/o modificació de les seves pròpies instal·lacions o equips de treball, enginyeries i enginyers industrials que assessorin als usuaris de maquinària, responsables de prevenció de riscos laborals, Tècnics en prevenció de riscos laborals i usuaris en general de maquinària industrial.

Bonificació de la Formació Contínua
El COEIC s'ha acreditat com a entitat organitzadora per a gestionar gratuïtament la bonificació de la Fundació Tripartita a la Formació Contínua dels cursos organitzats pel Servei de Formació.

Programa: 1. Introducció
1.1 Breu exposició del marc legal aplicable;
1.2 L'avaluació del risc del fabricant i l'usuari de la màquina.

2. Contractació de la màquina:
2.1 Plec de condicions del contracte.
2.2 Concepte i identificació de situacions perilloses.
2.3 Avaluació del risc.
2.4 Normes harmonitzades mínimes que ha de complir la màquina.

3. Recepció de la màquina:
3.1 Inspeccions mínimes a realitzar. Protectors admesos per les normes harmonitzades: resguards i dispositius de protecció. Classificació de les parts del sistema de comandament que fan funcions de seguretat pel que fa a la seva fiabilitat. Què diu el RD 1215/1997? Criteris de l'INSHT.

4. Ús productiu. Com afrontar situacions de:
4.1 Màquina que sembla incomplir la directiva o amb declaració CE de conformitat aparentment incorrecta.
4.2 Modificacions a la màquina: Cal fer un nou marcat CE?. Documentació necessària; Funcions de seguretat clàssiques i funcions de seguretat avançades, basades en electrònica d'estat sòlid i programari.
4.3 Màquines automatitzades "in situ" per treballar com una sola màquina: Hi ha una nova màquina? Hi ha un nou fabricant? És suficient passar la check-list del RD 1215/1997? Les normes EN ISO 13849 i EN ISO 14119.
4.4 Màquina que maneja substàncies inflamables susceptibles d'originar una explosió i/o destinada a treballar en una zona classificada ATEX: Ha de declarar també complir la directiva ATEX, 94/9/CE? Quina informació relativa a explossivitat ha de donar el fabricant d'aquesta màquina? Quina informació és necessària donar a aquest fabricant en la contractació de la màquina?
4.5 Deterioració de les condicions de seguretat de la màquina.

5. Inspeccions i Manteniment:
5.1 Periodicitat;
5.2 Protocols d'inspecció.

6. Cas pràctic
6.1Tractament d'una màquina en totes les fases de vida esmentades.

7. Col·loqui
Docent/s: Alfons de Victoria. Enginyer Industrial.
Ha estat Cap de Seguretat de productes. Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme de la Generalitat de Catalunya.
Dates: 9 d'octubre de 2014
Horari: de 9 a 18 h (nclou dinar)
Número d'hores: 8 h.
Preu: Col·legiat / Associat: 205 euros
Empresa Adherida: 295 euros
General: 350 euros
Lloc: Barcelona - Via Laietana, 37 2n 08003 Barcelona
Places: 20
Idioma: Català

- El nombre de places és limitat.
- Un cop rebuda la confirmació de plaça per part del COEIC, es podrà efectuar el pagament corresponent amb un termini no inferior a 3 dies abans de l'inici del curs.
- Qualsevol anul·lació amb una antel·lació inferior a 48 hores tindrà un càrrec del 50% del curs.