Logo campus

Fitxa de curs

Llista de cursos

Curs pràctic de mesures elèctriques
Àrea : Enginyeria
Modalitat: Presencial
Descripció:

L'objectiu del curs és donar a conèixer els aspectes teòrics i pràctics per realitzar les proves elèctriques reglamentàries per la posta en marxa d'instal·lacions de baixa tensió així com per les seves verificacions periòdiques i la realització del manteniment d'instal·lacions industrials.

El curs es divideix amb una part teòrica i una part pràctica.
La primera part es farà un repàs teòric de quines mesures s'han de fer i el seu principi de funcionament i els problemes habituals que apareixen.
La segona part, que serà totalment pràctica, es faran les mesures sobre uns prototips que simularan instal·lacions reals.
És molt recomanable que cada alumne porti el seu aparell de mesura, per tal que pugui realitzar les pràctiques amb l'aparell que utilitza habitualment.

Bonificació de la Formació Contínua
El COEIC s'ha acreditat com a entitat organitzadora per a gestionar gratuïtament la bonificació de la Fundació Tripartita a la Formació Contínua dels cursos organitzats pel Servei de Formació.

Programa: 1. Mesura d'aïllaments:
Tipus de mesura d'aïllament. Procediment de mesura. Problemes habituals al realitzar la mesura. Mesures amb circuits de MBTS o aïllats. Mesura de rigidesa dielèctrica.
2. Harmònics
Qui els genera. Com es mesuren. Com ens afecten. Mesures amb equips TRMS.
3. Mesura del Terra
Conceptes bàsics. Valors mínim/màxim. Tensió de contacte. Tipus de mesura: P-PE, Ra, 2H, 3H. Problemes en la mesura del terra.
4. Mesura del corrent de curtcircuit:
Conceptes bàsics de protecció d'una línia elèctrica. Proteccions contactes indirectes xarxes TT/TN/IT. Curtcircuit màxim i mínim.Tipus de mesura, P-N i P-P
5. Mesures de continuïtat del conductors de protecció:
Conceptes bàsics. Mesures.
6. Mesures d'energia:
Conceptes bàsics. Com es mesura.

PRÂCTIQUES:

7. Mesures d'energia i corrent:
Mesures de potència i energia. Mesures d'energia reactiva.
Mesures d'intensitat amb una pinça amperimètrica. Mesures d'intensitat continua.
8. Mesura d'aïllaments:
Mesures d'aïllament de línies de 230/400V. Problemes d'acoblament capacitatiu. Problema molt habitual, l'aparell indica "TENSION DE ENTRADA". Entendre el problema. Veure les solucions. Mesures d'aïllament en una línia de MTBS. Mesures d'aïllament de terres i parets. Mesura d'aïllament d'una instal·lació.
9. Mesures d'Harmònics
Mesures d'harmònics: Amb una càrrega que genera harmònics parells. Amb una càrrega que genera harmònics senars.
Mesures amb equips TRMS o amb equips RMS de valor mig.
10. Mesura del Terra
Mesura del terra d'una instal·lació, per diferents sistemes:Mode Loop: PE, Ra. Mode Earth: 2W i 3W. Mesures del terra de diferents equips ubicats a l'aula. Mesura del terra amb el sistema 3 fils: Entendre el funcionament. Veure com ens afecten la resistència de les piquetes. Comprovació de si fem la lectura correcta o no.
11. Mesura del corrent de curtcircuit:
Mesura del corrent de curtcircuit de diferents línies: Mesures en mode Loop: PN, PP, PE. Mesures de curtcircuit mínim i màxim en una línia. Comprovació de si la línia està ben protegida, per xarxes TT/TN/IT. Cas d'una línia curta.Cas d'una línia llarga.
12. Mesures de continuïtat del conductors de protecció:
Calibració. Mesures de continuïtat d'una instal·lació (prototip). Mesures de continuïtat de xassís metàl·lics ubicats a la mateixa aula. Projector. Preses de terra diferents. Xassís d'impressores
Docent/s: Joan Romans. Enginyer Electrònic i Enginyer Tècnic de Telecomunicacions. Consultor
Dates: 13, 14 i 15 d'octubre de 2014
Horari: de 16 a 20 h
Número d'hores: 12 h.
Preu: Col·legiat / Associat: 250 euros
Empresa Adherida: 360 euros
General: 425 euros
Lloc: Barcelona - Via Laietana, 37 2n 08003 Barcelona
Places: 20
Idioma: Català

- El nombre de places és limitat.
- Un cop rebuda la confirmació de plaça per part del COEIC, es podrà efectuar el pagament corresponent amb un termini no inferior a 3 dies abans de l'inici del curs.
- Qualsevol anul·lació amb una antel·lació inferior a 48 hores tindrà un càrrec del 50% del curs.