Logo campus

Fitxa de curs

Llista de cursos

Aspectes tècnics de seguretat de màquines
Àrea : Seguretat i Medi Ambient
Modalitat: Presencial
Descripció:

La normativa de màquines, tant la que afecta el fabricant de la màquina nova com la que afecta l'usuari, està canviant constantment, la qual cosa pot fàcilment passar desapercebuda. Si bé les dues normes legals, la directiva 2006/42/CE per al fabricant de la màquina i la directiva 2009/104/CE (transposada pel reial decret 1215/1997) per a l'usuari, són relativament estables, les normes harmonitzades que els hi donen suport varien d'una manera quasi frenètica. És conegut que els requisits essencials de la directiva 2006/42/CE i les disposicions mínimes del RD 1215/1997 són deliberadament ambigus, motiu pel qual és imprescindible interpretar-los mitjançant les normes tècniques harmonitzades.

En acabar el seminari l'assistent, tant si és fabricant com si és usuari de maquinària, ha d'estar en condicions de:
- entendre com afecten les modificacions normatives al seu cas concret, i
- saber enfocar la seva actuació per tal de, sempre dins de la legalitat, fer-ho de la manera més racional, eficient i econòmica possible.

El seminari no pretén, per manca de temps, entrar a fons en com fer l'expedient tècnic del conjunt de màquines ni aprofundir en el coneixement de les normes EN ISO 13849 i EN ISO 14119.
L'enfocament aspira a explicar clarament l'abast de les modificacions esmentades i guiar de manera pràctica, tant fabricants com usuaris, en relació a com cal actuar per complir el que els hi pertoqui. El seminari és molt obert i interactiu, permetent els assistents anar exposant llurs preguntes concretes, a més del previst col·loqui final.

Destinataris:
- Usuaris en general de maquinària industrial.
- Fabricants en general de maquinària industrial.
- Personal de manteniment de maquinària complexa i instal·lacions automatitzades.
- Personal de manteniment, producció o enginyeria de planta que pugui, eventualment, convertir-se en fabricant d'un nou equipo.
- Personal d'instal·lacions industrials automatitzades responsable de la utilització, disseny i/o modificació de llurs pròpies instal·lacions o equips de treball.
- Responsables del disseny i fabricació de maquinària, especialment maquinària complexa o d'alt risc.
- Responsables de producció i enginyeria d'usuaris de maquinària industrial.
- Enginyeries i enginyers industrials i tècnics que assessorin els usuaris fabricants de maquinària.
- Responsables tècnics de prevenció de riscos laborals.

Bonificació de la Formació Contínua
El COEIC s'ha acreditat com a entitat organitzadora per a gestionar gratuïtament la bonificació de la Fundació Tripartita a la Formació Contínua dels cursos organitzats pel Servei de Formació. Més informació

Programa: 1. Visió global dels canvis en les normes legals i tècniques. Com afecten la maquinària nova i la existent.

2. La nova directiva de màquines, 2006/42/CE.

Definicions clau: màquina, quasi màquina, comercialització, posada en servei, fabricant.
Funcions de seguretat "clàssiques", basades en components electromecànics.
Ús dels sistemes electrònics programables en les funcions de seguretat.
Exemples de funcions de seguretat que es recolzen en software.
Justificació de la idoneïtat de la funció de seguretat.

3. Els canvis en les normes harmonitzades que donen suport al requisit essencial: Seguretat i fiabilitat dels sistemes de comandament.

La norma EN 954-1 comparada amb la norma EN ISO 13849.
La Norma EN ISO 13849: Encaix de la Norma EN ISO 13849 en la directiva de màquines.
Las funciones de seguretat: quantificació de llur fiabilitat.
La nova Norma EN ISO 14119:2013: Dispositius d'enclavament associats a resguards. Com connectar-los en sèrie (en cascada) sense perdre el PL assolit.

4. Com afecta tot l'anterior als usuaris sotmesos al RD 1215/1997

La Guia d'aplicació del RD 1215/1997 (versió novembre de 2011).
Com ajuntar màquines perquè funcionin com una sola màquina.
Què fer per modificar una màquina por raons funcionals.
Com incorporar funcions de seguretat basades en la norma EN ISO 13849 a les preexistents

5. Col·loqui
Docent/s: Alfons de Victoria. Enginyer Industrial. Consultor
Dates: 1 i 3 de juliol de 2014
Horari: De 9 a 14 h
Número d'hores: 10 h.
Preu: Col·legiat /Associat: 195 euros
Empresa Adherida: 275 euros
General: 325 euros
Lloc: Barcelona - Via Laietana, 37 2n 08003 Barcelona
Places: 20
Idioma: Català

- El nombre de places és limitat.
- Un cop rebuda la confirmació de plaça per part del COEIC, es podrà efectuar el pagament corresponent amb un termini no inferior a 3 dies abans de l'inici del curs.
- Qualsevol anul·lació amb una antel·lació inferior a 48 hores tindrà un càrrec del 50% del curs.