Logo campus

Fitxa de curs

Llista de cursos

CURS PRÀCTIC DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS (PRL). Noves Dates!!
Àrea : Seguretat i Medi Ambient
Modalitat: Semipresencial
Descripció:

L'objectiu d'aquest curs, de caràcter eminentment pràctic, és proporcionar les eines pràctiques i/o metodologies als assistents per ajudar-los a implementar la gestió preventiva en els seus llocs de treball d'una manera eficaç, aconseguint resultats, eficient, optimitzant els recursos, i legal, tenint en compte la legislació vigent en prevenció de riscos laborals i els requeriments de la Inspecció de Treball.

El curs, que inclou nombrosos exemples i pràctiques reals amb equips utilitzats en la gestió preventiva, permetrà als assistents interpretar i elaborar els documents i actuacions fonamentals a l'àrea de la prevenció de riscos laborals.

El curs , amb una clara orientació pràctica, revisarà i actualitzarà els coneixements essencials en matèria de prevenció de riscos laborals tals com l'elaboració de : Pla de Prevenció, Avaluació de Riscos, Planificació preventiva, Pla de Seguretat i Salut, Procediments de Seguretat, Informes d'inspeccions periòdiques, Informes de recerca d'accidents, Coordinació d'Activitats Empresarials, etc.

Les eines pràctiques i/o metodologies que es proporcionen als assistents poden ser usades i personalitzades per a tot tipus d'empreses independentment de la seva grandària i activitat.

Va dirigit a:
- Persones que en l'actualitat integrin o pretenguin conèixer la prevenció de riscos laborals des d'un enfocament pràctic.
- Recursos preventius, Caps de Seguretat Tècnica, Caps de Seguretat i Higiene, Treballadors designats, Responsables de Prevenció d'empreses, Empresaris que assumeixin la gestió preventiva de la seva empresa, Delegats de Prevenció, Membres del Comitè de Seguretat i Salut
- Tècnics de PRL

Bonificació de la Formació Contínua
El COEIC s'ha acreditat com a entitat organitzadora per a gestionar gratuïtament la bonificació de la Fundació Tripartita a la Formació Contínua dels cursos organitzats pel Servei de Formació. Més informació

Programa: 1. Introducció: Marc normatiu bàsic en PRL
Normativa aplicable vigent (relació de RDs, DOGs)

2. Obligacions legals i vigents
Empresari i Treballador

3. Responsabilitats i sancions vigents
Responsabilitat administrativa, civil, penal

4. Criteris de la Inspecció de Treball en PRL
Guies d'Actuació i Protocols d'actuació

5. Pla de Prevenció
Concepte, contingut i models. Elaboració pràctica d'un pla de prevenció de riscos laborals

6.Avaluació de riscos
Concepte, contingut i models. Elaboració pràctica d'una avaluació de riscos

7. Planificació Preventiva
Concepte, contingut i models. Elaboració pràctica d'una planificació preventiva

8. Construcció: Obligacions. Estudis i plans de Seguretat i Salut
Concepte i contingut: obres sense projecte. Elaboració d'un pla de seguretat i salut

9. Recerca d'accidents
Concepte d'accident de treball: normatiu i jurisprudencial amb una especial atenció a l'accident "in itinere"
Elaboració de recerques d'accidents de treball proposats

10. Procediments de seguretat
Concepte, contingut i models. Elaboració pràctica de procediments de seguretat proposats.

11. Informes d'Inspeccions periòdiques
Concepte, contingut i models. Elaboració pràctica d'informes d'inspeccions periòdiques proposats

12. Coordinació d'Activitats Empresarials
Concepte, contingut i casos possibles. Elaboració pràctica d'una taula resum de coordinació d'activitats empresarials

13. Vigilància de la salut
Conceptes, tipus i casos possibles i obligacions. Elaboració pràctica de la Documentació necessària per a la Vigilància de la salut

14. Nocions bàsiques d'actuació en emergències i evacuació. Elaboració pràctica d'una taula resum de tipus i exemples
Classificació de les situacions d'emergència. Organització d'emergències. Pla d'emergència /autoprotecció

15. Sistemes bàsics de control de riscos. Protecció individual i col·lectiva (Elaboració pràctica d'una taula resum de tipus i exemples
Etiquetatge i fitxes de Seguretat. Equips de Protecció Individual. Protecció Col·lectiva

16. Riscos generals i la seva prevenció (Elaboració pràctica d'una taula resum de tipus i mesures preventives amb exemples)
Riscos lligats a condicions de seguretat en: Llocs de treball. Electricitat. Màquines. Eines Manuals. Incendis. Emmagatzematge, manipulació i transport dels productes químics utilitzats. Senyalització de seguretat. Manteniment
Riscos lligats a medi ambient físic en el treball: Soroll. Vibracions. Radiacions ionitzants. Radiacions no ionitzants. Il·luminació. Ambient Tèrmic
Riscos lligats a contaminants químics i biològics
Riscos lligats a la càrrega en el treball: La càrrega Física. La càrrega mental. Insatisfacció i fatiga. Riscos lligats a l'organització en el treball: Factors Psicosocials. El disseny del lloc de treball. L'estrès

17. Riscos específics i la seva prevenció (Elaboració d'una taula resum de tipus i mesures preventives amb exemples)
Treballs en altura. Risc elèctric. Espais confinats. Seguretat en l'oficina

18. Equips usats en PRL (Descripció, usos, pràctica i anàlisi de resultats)
Dosímetre. Sonòmetre integrador. Luxòmetre. Anemòmetre. Explosímetre. Bomba aspiració. Monitor d'Estrès Tèrmic. Bombes de mostreig. Bomba d'aspiració manual (de manxa). Mesurador de la resistència de la posada a terra. Comprovador de tensió / intensitat. Monitor de ritme cardíac. Detector de fuites de corrent
Docent/s: Rafael Olivares. Enginyer Industrial. Tècnic Superior en Prevenció de Riscos Laborals (Especialitats Seguretat en el treball, Ergonomia i Psicosociologia Aplicada i Higiene Industrial). Consultor i formador en PRL.
Dates: Del 13 de març al 15 de maig de 2014
Horari: Dijous de 16 a 20 h
Número d'hores: 32 h.
Preu: Col·legiat / Associat: 790 euros
General: 1.130 euros
Lloc: Barcelona - Via Laietana, 37 2n 08003 Barcelona
Places: 20
Idioma: Castellà

- El nombre de places és limitat.
- Un cop rebuda la confirmació de plaça per part del COEIC, es podrà efectuar el pagament corresponent amb un termini no inferior a 3 dies abans de l'inici del curs.
- Qualsevol anul·lació amb una antel·lació inferior a 48 hores tindrà un càrrec del 50% del curs.