Logo campus

Fitxa de curs

Llista de cursos

ENGINYERIA LEGAL
Àrea : Enginyeria
Modalitat: Semipresencial
Descripció:

El curs d'Enginyeria Legal té com a finalitat conèixer de forma pragmàtica la gestió de les principals lleis, l'estructuració dels projectes en les principals àrees d'actuació i quins procediments administratius s'han de seguir per portar el projecte a bon port.

Va adreçat a tots els enginyers/es que volen exercir com a professionals autònoms, als enginyers/es sèniors que estan reorientant la seva carrera professional o a qualsevol altre professional que vulgui consolidar o actualitzar els seus coneixements.

El curs es desenvolupa en modalitat semipresencial, compaginant les classes teòriques i pràctiques amb exercicis i projectes a realitzar a casa sota la supervisió d'un tutor especialitzat en cada tema.

Bonificació de la Formació Contínua
El COEIC s'ha acreditat com a entitat organitzadora per a gestionar gratuïtament la bonificació de la Fundació Tripartita a la Formació Contínua dels cursos organitzats pel Servei de Formació. Més informació


Programa: PART GENERAL (27 h presencials + 40 treball a casa)

Mòdul 1.-ENTORN LEGAL
Legislació Unió Europea. Infraestructura Qualitat i Seguretat Industrial. Procediments administratius. RCP. Contractes d'enginyeria: Full d'encàrrec. Contractació publica i de concessió. Demandes judicials, mediació, conciliació i arbitratge. Fiscalitat

Mòdul 2: MARCATGE CE I SEGURETAT DEL PRODUCTE
Seguretat de màquines: RD 1644/2008. RD 1215/1997. Aparells elevadors (RAE). Ponts grua, carretons elevadors, vehicles. Marcatge CE. Reglament REACH. Instal·lacions radioactives

Mòdul 3 : PROPIETAT INTEL·LECTUAL I PROTECCIO DADES CARACTER PERSONAL
Llei de propietat intel·lectual i Llei de marques. Protecció jurídica del disseny industrial. Patents i models d'utilitat. Protecció jurídica de programes d'ordinador. LOPD : Llei de protecció de dades de caràcter personal

Mòdul 4 : PREVENCIO DE RISCOS LABORALS
Llei PRL. La Coordinació d'activitats empresarials. Desplegament reglamentari sectorial

Mòdul 5: PERITATGES JUDICIALS I FORENSES
Organització Judicial. Llei 1/2000 LEC. Practica de Dictamen pericial

Mòdul 6: SEGURETAT I PROTECCIO CIVIL
Seguretat contra incendis. RSCIEI i CTE-DB-SI. Protecció activa i passiva. Plans de protecció civil. Estructura i continguts. Llei 4/1997. Plans d'autoprotecció

PART ESPECIFICA: ÀREES PROFESSIONALS (27 h presencials + 40,5 h treball a casa)

Mòdul 1. INSTAL·LACIONS I ENERGIA
Baixa Tensió (REBT). Alta Tensió (RLAT i RAT). Instal·lacions tèrmiques als edificis: RITE. Prevenció legionel·losi. Instal·lacions frigorífiques (RSIF). Equips a Pressió (REP). Instal·lacions d'enllumenat exterior (REEIAE). CTE: Subministrament d'aigua HS4. Reglament Emmagatzematge Productes Químics. RD 379/2001. Instal·lacions petrolíferes. RD2085/1994. Instal·lacions gas. RD 919/2006. RD 235/2013 Certificació energètica d'edificis. Generació distribuïda. Generació d'energia tèrmica i elèctrica amb fonts renovables. CTE: Instal·lació amb energia solar HE-4

Mòdul 2: TELECOMUNICACIONS
Disposicions legals europees, estatals i autonòmiques. Llei 32/2003 General de Telecomunicacions. Llei 7/2010 General de comunicació audiovisual. Llei 34/2002 Societat de informació i comerç electrònic. RD 1066/2001 Reglament domini publico radioelèctric. RD Llei 1/1998 infraestructures comunes als edificis. Desplegament reglamentari de telecomunicacions. Recomanacions 1999/519/CE relatives a exposicions al públic a camps electromagnètics

Mòdul 3: CONSTRUCCIONS, URBANISME I GEOLOGIA
Continguts projectes segons Llei contractes sector públic. Llei 3/2007, del 4 de juliol, de la obra pública a Catalunya. Llei ordenació edificació Llei 38/1999 i CTE. Instrucció formigó estructural EHE. Llei 51/2003 LIONDAU. Llei 20/1991: Accessibilitat. Ordenança Metropolitana rehabilitació. Decret: 55/2009 cèdula habitabilitat. La Seguretat en construcció: llei reguladora de subcontractació en la construcció i RD 1627/1997. Text refós de llei del sol : TRLS 2008. Planejament urbanístic. Decret 1/2010 TRL Urbanisme Catalunya. Llei 8/2013, de 26 de juny, de rehabilitació, regeneració i renovació urbanes. Llei 22/1973, de Mines. RD 2362/1976 Reglament de la Llei sobre investigació y explotació de hidrocarburs. RD 606/2003 RDPH. Gestió i administració projectes d'obra publica.

Mòdul 4: ACTIVITATS I MEDI AMBIENT
Llei de Prevenció i control ambiental. Llei 20/2009. Llei 26/2007, de 23 d'octubre, de Responsabilitat Mediambiental. Llei 11/2009 de 6 de juliol de regulació administrativa d'espectacles públics i activitats recreatives i Llei 16/2009 de 22 juliol dels centres de culte. Llei 34/2007 Qualitat de l'aire. Llei 6/2001 Enllumenat. Protecció medi nocturn. RD 1/2001 Llei d'Aigües i Reglament RD 849/1986. Protecció contaminació acústica: Llei 16/2002. Directiva 2002/49/CE, Llei soroll 37/2003, RD 1513/2007. Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus y sols contaminats.
Docent/s: Coordinador: Cristòbal Trabalón. Enginyer Industrial i Llicenciat en Dret. Expert en dret industrial.
Josep Ma. Domenech. Economista. Assessor Fiscal.
Lluís Miret. Enginyer Industrial. Consultor expert en instal·lacions.
Rafael Ezequiel Olivares. Enginyer Industrial. Tècnic Superior PRL. Consultor.
Joan Salvat. Llicenciat en Dret. Director de Oficina Ponti
Ismael Bataller. Enginyer de Telecomunicació. Arbitre de consum.
German Palacín. Enginyer Industrial. Consultor expert en Peritatges judicials i forenses
Albert Puig. Enginyer Industrial. Consultor. Expert en projectes d'Activitats
Jordi Sans. Enginyer Industrial. Expert en incendis al Tribunal arbitral tècnic a Catalunya.
Oriol Barber. Enginyer Tècnic Industrial. Expert Energia
Dates: Els dijous des del 7 de novembre 2013 al 20 de març 2014

Horari: de 18 a 21 h
Número d'hores: 54 h.
Preu: Col·legiat / Associat: 1.540 euros
General: 2.200 euros
Lloc: Barcelona - Via Laietana, 39 08003 Barcelona
Places: 20
Idioma: Català

- El nombre de places és limitat.
- Un cop rebuda la confirmació de plaça per part del COEIC, es podrà efectuar el pagament corresponent amb un termini no inferior a 3 dies abans de l'inici del curs.
- Qualsevol anul·lació amb una antel·lació inferior a 48 hores tindrà un càrrec del 50% del curs.