Logo campus

Fitxa de curs

Llista de cursos

ENGINYERIA LEGAL
Àrea : Enginyeria
Modalitat: Semipresencial
Descripció:
Presentació

El curs d'Enginyeria Legal té com a finalitat conèixer de forma pragmàtica la gestió de les principals lleis, la estructuració dels projectes en les principals àrees d'actuació i quins procediments administratius s'han de seguir per portar el projecte a bon port.

Va adreçat a tots els enginyers/es que volen exercir com a professionals autònoms, als enginyers/es sèniors que estan reorientant la seva carrera professional o a qualsevol altre professional que vulgui consolidar o actualitzar els seus coneixements.

El curs es desenvolupa en modalitat semipresencial, compaginant les classes teòriques i pràctiques amb exercisis i projectes a realitzar a casa sota la supervisió d'un tutor especialitzat en cada tema.

Programa: ENTORN LEGAL (25 h)

1. Contextualització de la normativa
2. Legislació Unió Europea: Directives i Reglaments
3. Directiva de serveis, llei Omnibus
4. Infrastructura Qualitat i Seguretat Industrial
5. Els procediments administratius
6. Els projectes, Expedients tècnics, documentació, legalització
7. Responsabilitats de l'exercici professional
8. Contracte d'enginyeria: Full d'encàrrec
9. Exercici dels professionals
10. Fiscalitat

ÀREES PROFESSIONALS (85 h):

1. Instal.lacions:
- Baixa Tensió (REBT)
- Alta Tensió (RLAT i RAT)
- Instal·lacions tèrmiques als edificis: RITE
- Prevenció legionel·losi
- Instal·lacions frigorífiques (RSIF)
- Equips a Pressió (REP)
- Instal·lacions d'enllumenat exterior (REEIAE)
- CTE: Subministrament d'aigua HS4
- Reglament Emmagatzematge Productes Químics. RD 379/2001
- Instal·lacions petrolíferes. RD2085/1994
- Instal·lacions gas. RD 919/2006

2. Energia
-Certificació energètica edificis nous i existents. RD 47/2007
- Projecte. Nou RD de Certificació energètica d'edificis
- Nova Directiva UE sobre Eficiència Energètica
- Generació distribuÏda
- Generació d'energia tèrmica i elèctrica amb fonts renovables
- CTE: Instal·lació amb energia solar HE-4
- Règim especial

3. Seguretat de Producte
- Seguretat de màquines: RD 1644/2008
-RD 1215/1997
-Aparells elevadors (RAE)
-Ponts grua, carretons elevadors, vehicles
-Marcatge CE
-Reglament REACH

4. Activitats
-Llei de Prevenció i control ambiental. Llei 20/2009
- Llei 11/2009 de 6 de juliol de regulació administrativa d'espectacles públics i activitats recreatives
- Llei 16/2009 de 22 juliol dels centres de culte
- Afectació per Llei Omnibus 2011

5. Construcció i Rehabilitació
- Continguts projectes segons Llei contractes sector públic
- Llei ordenació edificació 38/1999
- CTE
- Instrucció formigó estructural EHE
- Llei 51/2003 LIONDAU
- Llei 20/1991: Accessibilitat
-Ordenança Metropolitana rehabilitació 1985
- Decret: 55/2009 cèdul·la habitabilitat
- La Seguretat en construcció

6. Urbanisme
- TRLS 2008
- Planejament urbanístic
- Decret 1/2010 TRL Urbanisme Catalunya

7. Medi Ambient
- Llei 34/2007 Qualitat de l'aire
- Llei 6/2001 Enllumenat. Protecció medi nocturn
- RD 1/2001 Llei d'Aigües i Reglament RD 849/1986
- Protecció contaminació acústica: Llei 16/2002
-Directiva 2002/49/CE, Llei soroll 37/2003, RD 1513/2007
- CTE-HR
- Recomanacions 1999/519/CE relatives a exposicions al públic a camps electromagnètics

8. Seguretat i Protecció Civil
- Seguretat contra incendis. RSCIEI i CTE-DB-SI
-Protecció activa i passiva
- Plans de protecció civil. Estructura i continguts. Llei 4/1997
- Plans d'autoprotecció

9. Peritatges Judicials i Forenses
- Organització Judicial
- Llei 1/2000 LEC
Docent/s: Coordinador: Cristobal Trabalon. Enginyer Industrial i Llicenciat en Dret.
Francesc Bonvehí. Enginyer Indsutrial. Consultor
Josep Ma. Domenech. Llicenciat en Dret. Assessor Fiscal
Lluís Miret. Enginyer Industrial. Consultor expert en instal·lacions
German Palacín. Enginyer Industrial. Consultor expert en Peritatges judicials i forenses
Pere Pina. Enginyer Industrial. Consultor
Albert Puig. Enginyer Industrial. Consultor. Expert en projectes d'Activitats
Jordi Sans. Enginyer Industrial. Expert en incendis al Tribunal arbitral tècnic a Catalunya.
Josep Ma. Servent. Expert en Urbanisme

Dates: Els dijous des del 15 de novembre de 2012 al 4 d'abril de 2013.
Horari: De 18.00 a 21.00 h
Número d'hores: 110 h.
Preu: Col·legiat / Associat: 1.320 euros
General: 1.890 euros
Lloc: Barcelona - Via Laietana, 39 08003 Barcelona
Places: 15
Idioma: Català

- El nombre de places és limitat.
- Un cop rebuda la confirmació de plaça per part del COEIC, es podrà efectuar el pagament corresponent amb un termini no inferior a 3 dies abans de l'inici del curs.
- Qualsevol anul·lació amb una antel·lació inferior a 48 hores tindrà un càrrec del 50% del curs.