Logo campus

Fitxa de curs

Llista de cursos

Microcogeneració i cogeneració de petita potència. Situació després del RDL 1/2012
Àrea : Energia
Modalitat: Presencial
Descripció:

L'objectiu d'aquest curs és la presentació dels principals conceptes i metodologies per a l'estudi i desenvolupament de projectes de microcogeneració i cogeneració de petita potencia (fins a 1.000 kWe), incloent aspectes tals com l'estat de l'art i potencial de les tecnologies disponibles, Legislació i subvencions aplicables, manteniment i explotació d'instal·lacions.

Està dirigit tant a professionals de l'àmbit d`enginyeries i instal·lacions (projectes, consultoria, auditors, lliure exercici, empreses instal·ladores... ) com a professionals en l'àmbit del manteniment d'instal·lacions (responsables manteniment d'empreses o d'empreses de manteniment).

Programa: 1. Conceptes generals i normativa
1.1. Introducció a la microcogeneració
1.1.1. Context de la microcogeneració:
Orígens, dades rellevants i canvis normatius
1.1.2. Avantatges i aspectes diferencials:
estalvi d'energia primària i millora de la seguretat de subministrament
1.1.3. Estat actual i previsions de desenvolupament: Estudis del sector, previsions i objectius del Ministeri i situació en altres països

1.2. Tecnologies de microcogeneració
1.2.1. Característiques principals de les màquines de microcogeneració:
Motors de combustió interna, microturbines de gas, piles de combustible i motors Stirling.
1.2.2. Manteniment dels equips de microcogeneració
1.2.3. Altres sistemes de microcogeneració:
Piles de combustible i motors Stirling.
1.2.4. Avantatges i inconvenients de cada tecnologia
1.2.5. Equips d'aprofitament tèrmic:
Recuperació d'energia tèrmica, equips refrigeració per absorció, equips de refrigeració per adsorció i sistemes d'acumulació
1.2.6. Equips de dissipació tèrmica:
Torres de refrigeració i aero-refrigeradors

1.3. Aplicacions
1.3.1. Sectors amb major potencial per a la microcogeneració.
1.3.2. Instal'lacions típiques de microcogeneració, topologia i principals aplicacions.

1.4. Normativa i subvencions
1.4.1. Normativa d'aplicació, estatal i europea.
1.4.2. Càlculs de tarifes elèctriques i complements d'acord amb la normativa i les característiques de la instal·lació.
1.4.3. Noves normatives previstes: connexió en instal·lacions de menys de 100 kWe.
1.4.4. Línies de subvenció principals a Catalunya.

2. Estudi i dimensionament de la instal·lació de microcogeneració
2.1. Estudi de la demanda tèrmica
2.1.1. Obtenció de dades de partida en instal·lacions de nova implantació o per a substitució de sistemes convencionals.
2.1.2. Factures mensuals d'electricitat i gas i interpretació. Monitorització del consum energètic de la instal·lació. Generació de corbes de demanda tèrmica.

2.2. La corba monòtona
Interès en cogeneració. Sectors. Aplicació de la monòtona en el dimensionament de les instal·lacions.

2.3. Paràmetres de disseny
2.3.1. Normatius
2.3.2. Energètics
2.3.3. Mediambientals
2.3.4. Econòmics

2.4. Disseny
2.4.1. Tria de la tecnologia i sistema més adequat
2.4.2. Elaboració de diferents alternatives per al sistema.

2.5. Estudi energètic de la instal·lació
2.5.1. Estudi energètic de la instal·lació durant un any típic de funcionament.
2.5.2. Volum d'acumulació si és necessari i integració amb la instal·lació existent
2.5.3. Càlcul dels principals paràmetres energètics: Rendiment Elèctric Equivalent (REE), Estalvi Percentual d'Energia Primària (PES), rendiment global, càlcul d'emissions evitades de CO2.

2.6. Esquemes elèctric: connexió i comptatge

2.7. Sistemes de comptatge de l'energia tèrmica

2.8. Exemple
Exercici d'exemple en una aplicació concreta

3. Balanç econòmic
3.1. Estudi econòmic a partir de l'estudi energètic durant un any i durant la vida esperada de la instal·lació.
3.2. Càlcul dels principals paràmetres per avaluar la rendibilitat i idoneïtat de la instal·lació: TIR, VAN i Payback.
3.3. Estudi de sensibilitat de la inversió a diferents paràmetres de la instal·lació i de la conjuntura energètica i econòmica.

4. Realització del projecte:
Principals legalitzacions necessàries. Planificació tipus
Docent/s: Coordinador: Josep Maria Ribera. Direcció Tècnica de COFELY
Dates: 6, 7 i 8 de novembre de 2012
Horari: de 16.00 a 20.00 h
Número d'hores: 12 h.
Preu: Col·legiat/associat: 250 euros
Empresa adherida: 360 euros
General:425 euros
Lloc: Barcelona - Via Laietana, 37 2n 08003 Barcelona
Places: 15
Idioma: Català

- El nombre de places és limitat.
- Un cop rebuda la confirmació de plaça per part del COEIC, es podrà efectuar el pagament corresponent amb un termini no inferior a 3 dies abans de l'inici del curs.
- Qualsevol anul·lació amb una antel·lació inferior a 48 hores tindrà un càrrec del 50% del curs.